Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201503116.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hoja-hemp.sk - Renovint, s.r.o., so sídlom Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice, kontakt: 0904475119, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri záväznej objednávke tovaru, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov" /ďalej len ZnOOÚ/.

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky, uzatvorenie zmluvy potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, ak nám potrebné osobné údaje neposkytnete, nebude možné zmluvu uzatvoriť a tovar odoslať.

Osobné údaje, ktoré od Vás pri objednávke tovaru potrebujeme sú:

Titul, Meno, Priezvisko, Adresa, Adresa na doručenie tovaru, Kontaktné telefónne číslo, E-mail.
V prípade, ak tovar objednávate na firmu, je potrebné doplniť Názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.

V prípade, že nechcete aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.hoja-hemp.sk sa zaväzujeme, že na prianie zákazníka budú jeho osobné údaje vymazané neodkladne z databázy internetového obchodu.

Ako zákazník - dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom uloženým v databáze prevádzkovateľa, taktiež máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov.

Všetky vaše práva môžete podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ uplatniť písomne. /E-mailom na adresu: info@hoja-hemp.sk, prípadne poštou na adresu sídla spoločnosti Renovint s.r.o./. Ak máte podozrenie z neoprávneného spracúvania vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh môžete podať na: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru Slovenskou poštou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Podľa ust. § 15 ZnOOÚ sa predpokladá, poskytnutie a sprístupnenie vašich osobných údajov nasledovnej tretej strane:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti Renovint, s.r.o.

V Chocholnej, dňa 22.06.2015

Šetrný k prírode

100% biologicky odbúrateľný materiál

Viac info

Zasielanie noviniek e-mailom

Garancia vrátenia peňazí do 14 dní

viac info

Renovint, s.r.o.
Chocholná-Velčice 261
91304 Chocholná-Velčice

Platba a poštovné
Platba
Dodanie
Poštovné
Výmena tovaru

shop & design by Macko